Предизвикателства

Стратегическо управление на фирмата – Мениджърските предизвикателства в началото на XXI век

В света се извършват глобални промени от политически, икономически, финансов, социален, военен и друг характер, които ще имат съдбоносно значение за бъдещето на цялото човечество. България в началото на ХХI век продължава да се сблъсква със сериозни и значими проблеми, свързани със социално-икономическото развитие. Те касаят ускоряването на икономическия растеж, плащането на дълговете, загубването на пазарите, намаляването на износа, ниската конкурентоспособност, съкращаването на производството, ограничаването на доходите, повишаването на безработицата, увеличаването на бедността, намаляването на населението, засилването на емиграцията, нарастването на престъпността и др. През годините на прехода брутният продукт се е съкратил повече от 2,4 пъти, а обемът на износа - над 3,5 пъти. Неблагоприятна е неговата структура, тъй като преобладават стоките с ниска добавена стойност. Търговският дефицит през 2000 г. надхвърля 1,6 млрд.долара. Числеността на населението в края на столетието е спаднала с около 10% в сравнение с 1988 г. Покупателната способност на хората е силно намаляла, в резултат на което потребителското търсене на хранителни стоки през последните години се е понижило повече от три пъти, а на нехранителни стоки - четири пъти. Нейната паритетна стойност значително изостава от средното равнище в Европейския съюз и е най-ниска сред страните - кандидати от Централна и Източна Европа. Посочените проблеми оказват негативно влияние върху възможностите за бизнес на българските фирми и изискват използването на разнообразни стратегии за оцеляване и развитие. Трябва също така да се има предвид, че прогнозите за пазарния растеж на нашата икономика и доходите на населението за периода до 2010 г. според редица изследвания не са много оптимистични и обнадеждаващи.

Стратегическото управление може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация. Отличава се със своята фундаменталност, мащабност, перспективност, целенасоченост, сложност, комплексност, иновационност и продължителност, които имат решаващо значение за цялостното развитие на българските фирми.

Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда. Подготвя публичните и частните организации за бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно развитие. Те им позволяват, от една страна, да се възползват от възникналите шансове, а от друга страна - да намалят евентуалните рискове.

Стратегическите цели на Фроест 2000 ООД са:

Да се осигуряват значими изгоди за партньорите и бъдещите акционери
Да се изграждат отлични предимства пред конкурентите
Да се създават забележителни ползи за клиентите
Да се добавят повече стойности за фирмата

Стратегическото управление е ориентирано към създаването на повече ценности във вид на различни предимства, ползи, изгоди, облаги и др. Позволява да се идентифицират възможностите в обкръжаващата среда, да се разкрият направленията на бъдещото развитие, да се създадат конкурентни преимущества, да се определят иновационните потребности, да се концентрират усилията на персонала, да се стимулира стратегическата дейност, да се съгласуват действията и др. Стратегическото управление се осъществява на корпоративно, бизнес, функционално и операционно ниво. Прилаганите стратегии на всяко от посочените нива се отличават с определена специфика. Корпоративната стратегия по думите на професор П. Дракър е нужно да се съобразява с насоките на държавната политика. Тя трябва да се основава върху изградените конкурентни предимства и съществуващите характерни компетенции. Необходимо е да интегрира действията на мениджърите от всички йерархични нива във фирмата. Стратегическото управление позволява адекватно да се реагира на промените в обкръжаващата среда, които предоставят, от една страна, благоприятни възможности за преуспяване, но, от друга страна, пораждат потенциални заплахи от проваляне. Свързано е с вземането на стратегически решения, които касаят бъдещето на всяка фирма.
Стратегическото управление позволява да се отговори на важни въпроси от вида "какво да се направи?" и "как да се извърши?" при разрешаването на кардиналните проблеми, които касаят нейното развитие

Проблем: Какви са общите представи за бъдещето на фирмата?
Решение: Изграждане на цялостната визия за развитието на фирмата

Проблем: Какви са главните ангажименти на фирмата?
Решение: Деклариране на генералната мисия на фирмата

Проблем: Какви са основните приоритети на фирмата?
Решение: Определяне на стратегическите цели на фирмата

Проблем: Какви са отличителните действия на фирмата?
Решение: Конкретизиране на специфичните стратегии на фирмата

Проблем: Какви са значимите постижения на фирмата?
Решение :Оценяване на постигнатите резултати от фирмата

Стратегическото управление на Форест 2000 ООД включва определяне на бъдещата ориентация, анализиране на възможностите и заплахите, оценяване на силните и слабите страни, набелязване на основните приоритети, разпределяне на разполагаемите ресурси, предприемане на практически действия и други. Осигурява необходимата адаптация към условията в обкръжаващата среда. Неговото прилагане дава редица предимства, свързани с перспективното развитие на Форест 2000 ООД. Осезаемите ползи най-често се изразяват в постигането на по-добри финансово-икономически резултати, докато неосезаемите предимства се очертават в своевременното извършване на необходимите изменения в стратегическата ориентация. Стратегическото управление акцентира върху прилагането на подходящи стратегии за постигане на набелязаните цели, като установява разумен баланс между необходимостта от стабилност и от промени във Форест 2000 ООД.

Някой от нашите основни стратегии които ще използваме в условия на преход са:

1. Стратегии за иновиране
2. Стратегии за интензифициране
3. Стратегии за интегриране
4. Стратегии за концентриране
5. Стратегии за специализиране
6. Стратегии за диверсифициране
7. Стратегии за коопериране

Наред с това трябва да се притежават разнообразни аналитични, диагностични, оценъчни, прогностични и други специфични умения. За постигането на комерсиален успех в дългосрочна перспектива е нужно разработването и реализирането на стратегически план за бъдещо развитие на фирмата.

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches